Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
10 Propostes Gir Social

En la teva lluita diària 

Ser el primer sindicat del país ens situa al capdavant de múltiples espais de negociació, com el dels convenis col·lectius que donen cobertura a milers de persones o el diàleg social amb patronals i governs. Però, per fer efectius els drets laborals, és imprescindible la representació directa en els centres de treball, per vigilar el compliment d’allò que es negocia.

 

Comença ara el període d’eleccions sindicals, i elegir una candidatura o ser part d’aquesta és un dret que tens. En aquest procés, escollir Comissions Obreres és sinònim de garantia, perquè lluitam per la millora de les teves condicions laborals, col·laboram perquè et puguis organitzar en el centre de treball i posam a la teva disposició serveis jurídics i l’assessorament escaient.

 

Som, a més, un sindicat preocupat pels drets socials perquè impliquen un salari indirecte i les nostres condicions de vida depenen, en gran mesura, d’aquests. Per això, entenem com a tasca imprescindible la defensa d’allò públic, de la igualtat, de les llibertats i dels drets humans. I ho fem amb el diàleg amb la nostra afiliació i amb altres col·lectius, perquè solament teixint xarxes aconseguirem construir una societat nova.

 

La nostra organització té una doble estructura per afavorir la participació: una que correspon al sector laboral de pertinença i altra al territori de residència. Per això, una persona està afiliada alhora a una federació i a una unió territorial. A més, per a tractar de respondre a uns reptes que són globals, formam part de la Confederació Europea de Sindicats (CES) i de la Confederació Sindical Internacional (CSI).

 

 

Drets i garanties dels representants dels treballadors 

-Crèdit horari. Aquestes hores són retribuïdes igual que si s'estigués treballant, només que es dediquen a la funció de representació sindical.


-Publicar i distribuir informació sindical, sense pertorbar el desenvolupament normal del treball.


-Convocar reunions, comunicades prèviament a l’empresa, que se celebraran en el centre de treball i fora de l’horari laboral.


-No podran patir discriminació en els seus drets de promoció econòmica i/o professional, ni en les seves relacions laborals. No poden ser objecte d’acomiadament ni de sanció per actuacions realitzades en l’exercici de la seva representació, fins i tot un any després de finalitzar aquesta funció.


-En cas de trasllat, tenen prioritat de romandre en el seu lloc de treball, fins i tot de quedar-se a l’empresa en el cas de suspensió o d’extinció del contracte per causes tècniques, organitzatives i productives.


-Tenen dret a rebre informació de la part empresarial sobre l’evolució general i la prevista de l’empresa. A més, l’empresa està obligada a donar-los una còpia dels contractes que se signen, comunicar-los les pròrrogues i denúncies dels contractes, així com estar presents en les signatures de contractes o liquidacions.


-Tenen dret a emetre informes previs a l’execució per part de l’empresa de les decisions que adopti, en qüestions com: A) Reestructuració de plantilles i cessaments totals, parcials, definitius o temporals. B) Reducció de jornada, trasllat total o parcial de la instal·lació. C) Plans de formació professional de l’empresa. D) Implantació o revisió de sistemes d’organització i control de treball.

 

Per a tot tipus d’informes que s’hagin de fer, CCOO Illes Balears disposa d’assessoria jurídica, que resoldrà els dubtes o els problemes que es plantegen. 

 

 

En tu lucha diariaSer el primer sindicato del país nos sitúa en cabeza de múltiples espacios de negociación, como el de los convenios colectivos que dan cobertura a miles de personas o el diálogo social con patronales y gobiernos. Sin embargo, para hacer efectivos los derechos laborales, es imprescindible la representación directa en los centros de trabajo, para vigilar el cumplimiento de aquello que se negocia.

 

Empieza ahora el período de elecciones sindicales, y elegir una candidatura o ser parte de esta es un derecho que tienes. En este proceso, escoger Comisiones Obreras es sinónimo de garantía, porque luchamos por la mejora de tus condiciones laborales, colaboramos para que te puedas organizar en el centro de trabajo y ponemos a tu disposición servicios jurídicos y el asesoramiento oportuno.

 

Somos, además, un sindicato preocupado por los derechos sociales porque implican un salario indirecto y nuestras condiciones de vida dependen, en gran medida, de éstos. Por eso, entendemos como tarea imprescindible la defensa de lo público, de la igualdad, de las libertades y de los derechos humanos. Y lo hacemos con el diálogo con nuestra afiliación y con otros colectivos, porque solamente tejiendo redes lograremos construir una sociedad nueva.

 

Nuestra organización tiene una doble estructura para favorecer la participación: una que corresponde al sector laboral de pertenencia y otra al territorio de residencia. Por eso, una persona está afiliada al mismo tiempo a una federación y a una unión territorial. Además, para tratar de responder a unos retos que son globales, formamos parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

 

Derechos y garantías de los representantes de los trabajadores-Crédito horario. Estas horas son retribuidas igual que si se estuviese trabajando, solo que se dedican a la función de representación sindical.

 

-Publicar y distribuir información sindical, sin perturbar el desarrollo normal del trabajo.

-Convocar reuniones, comunicadas previamente a la empresa, que se celebrarán en el centro de trabajo y fuera del horario laboral.

 

-No podrán sufrir discriminación en sus derechos de promoción económica y/o profesional, ni en sus relaciones laborales. No pueden ser objeto de despido ni de sanción por actuaciones realizadas en el ejercicio de su representación, incluso un año después de finalizar esta función.

 

-En caso de traslado, tienen prioridad de permanecer en su lugar de trabajo, incluso de quedarse en la empresa en el caso de suspensión o de extinción del contrato por causas técnicas, organizativas y productivas.

 

-Tienen derecho a recibir información de la parte empresarial sobre la evolución general y la prevista de la empresa. Además, la empresa está obligada a darles una copia de los contratos que se firmen, comunicarles las prórrogas y denuncias de los contratos, así como estar presentes en las firmas de contratos o liquidaciones.

 

-Tienen derecho a emitir informes previos a la ejecución por parte de la empresa de las decisiones que adopte, en cuestiones como: A) Reestructuración de plantillas y ceses totales, parciales, definitivos o temporales. B) Reducción de jornada, traslado total o parcial de la instalación. C) Planes de formación profesional de la empresa. D) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.

 

Para todo tipo de informes que se deban hacer, CCOO Islas Baleares dispone de asesoría jurídica, que resolverá las dudas o los problemas que se plantean.