Comissions Obreres de les Illes Balears

Comissions Obreres de les Illes Balears
Es el momento EESS 2018

Estadístiques Mercat de treball és un espai creat per CCOO de les Illes Balears per a la difusió de les dades estadístiques sobre el mercat laboral, subministrades per diferents entitats públiques i que CCOO recull periòdicament.

Les fonts d¿informació són entitats públiques reconegudes com a fonts oficials d¿informació estadística sobre el mercat laboral, tant a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com al conjunt de l¿Estat. Les estadístiques es basen tant en registres administratius com en enquestes estadístiques realitzades per organismes estadístics competents.

La recollida, sistematització, anàlisi estadística i difusió es fonamenta en els principis següents:

Principi d'imparcialitat i objectivitat

 • L¿elaboració d¿estadístiques respecta la independència tècnica i professional. La recopilació i elaboració de les dades es fa sobre una base objectiva determinada per consideracions estadístiques i tècniques.
 • L¿elecció de les fonts així com el tractament de les dades depèn de consideracions tècniques i professionals.
 • La interpretació sindical de CCOO sobre els fets socials representats estadísticament no afecten el tractament de les dades. Igualment, els tècnics vetllaran per evitar interpretacions errònies i usos inadequats de la informació estadística disponible.

Principi d'accessibilitat, claredat i comparabilitat

 • Les estadístiques es recopilen sobre la base de normes comunes i s¿intenta garantir la comparabilitat territorial.
 • La recollida, sistematització, anàlisi i difusió de la informació estadística es presenten de forma clara i comprensible per facilitar tant una interpretació adequada com comparacions significatives.
 • La informació es tractada de manera transparent fent possible l¿accés de forma imparcial, de manera que tots els usuaris rebin el mateix tracte i el mateix tipus d¿informació.

Principi d'igualtat i de transversalitat de gènere

 • Sempre que la informació disponible ho permeti es tindrà en compte la variable sexe a l¿hora de recollir, tractar, analitzar i difondre les dades estadístiques.
 • La recollida, tractament i anàlisi de la informació es farà tenint en compte la dimensió de gènere amb la intenció de recollir dades que puguin reflectir les situacions de desigualtat entre homes i dones.

Com s'estructura la informació estadística?

Les dades estadístiques s¿estructuren en tres tipus de documents de caràcter periòdic: nota informativa, apunts sobre el mercat de treball i dades trimestrals del mercat laboral

La recollida de la informació i la sistematització de les dades es fa tenint en compte el criteri de comparació territorial, oferint, sempre que es tinguin les dades, informació per a totes les comunitats autònomes i per al conjunt de l¿Estat.

Quan es considera pertinent s¿elaboren dos tipus de taules: taules amb percentatges horitzontals i taules amb percentatges verticals.

Apunts sobre el mercat de treball

Els apunts sobre el mercat de treball són documents en què, de forma més àmplia, es recull la informació mensual publicada pel MTAS sobre afiliació a la seguretat social. Es publica un APUNTS cada mes sobre afiliació, atur i contractació. Cada APUNT conté una anàlisi descriptiva de les principals dades d¿afiliació i un annex estadístic amb taules amb distribucions percentuals horitzontals i verticals tenint en compte les principals variables de classificació.

Dades trimestrals del mercat laboral

Dades trimestrals del mercat laboral és un document d'anàlisi sobre l'evolució trimestral de les dades amb base administrativa i les proporcionades per l'Enquesta de Població Activa. El document proporciona les principals dades sobre mercat laboral i pensions així com els indicadors socials que permeten una caracterització del mercat laboral de les Illes Balears, a més d'altres elements de comparació entre els diferents col·lectius. També s'hi inclou tota aquella informació considerada rellevant produïda per altres operacions estadístiques, per tal de facilitar una millor comprensió de la situació del mercat laboral a la nostra comunitat.

Estadístiques i indicadors del mercat laboral

Treball recopilatori en què es recullen en taules estadístiques i de forma periòdica les principals dades per a l'anàlisi del factor treball. L'objectiu és oferir dades actualitzades que permetin observar la incidència i l'evolució dels paràmetres relacionats amb l'ocupació i per a diferents grups de població: població total, població jove de 16-24 anys, població home-dona i població estrangera.

Quaderns estadístics

Quaderns estadístics és un document en què es recullen de manera més detallada dades i indicadors relatius a aspectes concrets relacionats amb la protecció social i/o el mercat de treball (temporalitat, parcialitat, salut laboral, pensions, etc.).

Treballs monogràfics

Treballs monogràfics són documents en què es recullen i analitzen de manera més àmplia les dades del mercat laboral relatives a col·lectius, a sectors i a activitats econòmiques i/o a característiques específiques del mercat laboral a les Illes Balears.

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Publicacions periòdiques
 • Estudi ocupació en energies renovables
 • Salut laboral
 • Campanya Balears sense precarietat
 • banner assessoria jurídica
 • campanya llar
 • Carta de drets
 • Enlace a la web Confederal
 • Assessoria online
 • Serveis a l'afiliat
 • bàner lateral eess
 • Campanya SOIB
 • campanya afiliació
 • "Gaceta Sindical" , publicació Confederación CCOO